dòng chảy :: hoạt động :: Phủ nhận

#include <math_ops.h>

Tính toán số giá trị âm theo phần tử.

Tóm lược

Tức là, \(y = -x\).

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Bí danh:

  • Người da đen

Người xây dựng và Người phá hủy

Negate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Phủ nhận

 Negate(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const