dòng chảy :: hoạt động :: NextAfter

#include <math_ops.h>

Trả về giá trị có thể biểu diễn tiếp theo của x1 theo hướng x2 , tính theo phần tử.

Tóm lược

Thao tác này trả về kết quả giống như hàm C ++ std :: next after.

Nó cũng có thể trả về một số siêu thường.

(cpp) Tương đương với hàm C ++ std :: next after.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

  • Output : Bộ căng đầu ra.

Người xây dựng và Người phá hủy

NextAfter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x1, :: tensorflow::Input x2)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

NextAfter

 NextAfter(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x1,
  ::tensorflow::Input x2
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const