dòng chảy :: hoạt động :: NonMaxSuppressionV2

#include <image_ops.h>

Tham lam chọn một tập hợp con các hộp giới hạn theo thứ tự điểm số giảm dần,.

Tóm lược

loại bỏ các hộp có nhiều điểm chồng chéo lên nhau (IOU) với các hộp đã chọn trước đó. Các hộp giới hạn được cung cấp dưới dạng [y1, x1, y2, x2], trong đó (y1, x1) và (y2, x2) là tọa độ của bất kỳ cặp góc chéo nào của góc hộp và tọa độ có thể được cung cấp dưới dạng chuẩn hóa (nghĩa là nằm trong khoảng [0, 1]) hoặc tuyệt đối. Lưu ý rằng thuật toán này không xác định được điểm gốc trong hệ tọa độ. Lưu ý rằng thuật toán này là bất biến đối với các phép biến đổi trực giao và phép tịnh tiến của hệ tọa độ; do đó dịch chuyển hoặc phản xạ của hệ tọa độ dẫn đến các hộp giống nhau được chọn bởi thuật toán.

Đầu ra của thao tác này là một tập hợp các số nguyên được lập chỉ mục vào bộ sưu tập đầu vào của các hộp giới hạn đại diện cho các hộp đã chọn. Sau đó có thể lấy tọa độ hộp giới hạn tương ứng với các chỉ số đã chọn bằng cách sử dụng tf.gather operation . Ví dụ:

select_indices = tf.image.non_max_suppression_v2 (hộp, điểm, max_output_size, iou_threshold) select_boxes = tf.gather (hộp, select_indices)

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • hộp: Một tenxơ nổi 2-D có hình dạng [num_boxes, 4] .
 • điểm số: Một tensor float 1-D của hình dạng [num_boxes] biểu thị một điểm duy nhất tương ứng với mỗi hộp (mỗi hàng hộp).
 • max_output_size: Một tensor số nguyên vô hướng đại diện cho số lượng hộp tối đa được chọn bằng cách triệt tiêu không tối đa.
 • iou_threshold: Một bộ căng phao 0-D đại diện cho ngưỡng để quyết định xem các hộp có chồng chéo quá nhiều so với IOU hay không.

Lợi nhuận:

 • Output : Một tensor số nguyên 1-D của hình [M] đại diện cho các chỉ số được chọn từ tensor hộp, trong đó M <= max_output_size .

Người xây dựng và Người phá hủy

NonMaxSuppressionV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size, :: tensorflow::Input iou_threshold)

Thuộc tính công khai

operation
selected_indices

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

lựa_chọn

::tensorflow::Output selected_indices

Chức năng công cộng

NonMaxSuppressionV2

 NonMaxSuppressionV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size,
 ::tensorflow::Input iou_threshold
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const