dòng chảy :: hoạt động :: NonMaxSuppressionWithOverlaps

#include <image_ops.h>

Tham lam chọn một tập hợp con các hộp giới hạn theo thứ tự điểm số giảm dần,.

Tóm lược

cắt bỏ các hộp có độ trùng lặp cao với các hộp đã chọn trước đó. Các hộp giới hạn có điểm nhỏ hơn score_threshold sẽ bị xóa. N-x-n giá trị chồng chéo được cung cấp dưới dạng ma trận vuông, cho phép xác định tiêu chí chồng chéo tùy chỉnh (ví dụ: giao nhau qua liên hợp, giao nhau qua khu vực, v.v.).

Đầu ra của thao tác này là một tập hợp các số nguyên được lập chỉ mục vào bộ sưu tập đầu vào của các hộp giới hạn đại diện cho các hộp đã chọn. Sau đó có thể lấy tọa độ hộp giới hạn tương ứng với các chỉ số đã chọn bằng cách sử dụng tf.gather operation . Ví dụ:

select_indices = tf.image.non_max_suppression_with_overlaps (chồng chéo, điểm số, max_output_size, trùng_nghiệp, điểm_cấp) select_boxes = tf.gather (hộp, lựa chọn_chỉ số)

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • chồng chéo: Một tensor float 2-D của hình dạng [num_boxes, num_boxes] đại diện cho các giá trị chồng chéo n-x-n hộp.
 • điểm số: Một tensor float 1-D của hình dạng [num_boxes] biểu thị một điểm duy nhất tương ứng với mỗi hộp (mỗi hàng hộp).
 • max_output_size: Một tensor số nguyên vô hướng đại diện cho số lượng hộp tối đa được chọn bằng cách triệt tiêu không tối đa.
 • Overwatch_threshold: Một bộ căng dây nổi 0-D đại diện cho ngưỡng để quyết định xem các hộp có chồng chéo lên nhau hay không.
 • score_threshold: Một dấu thăng 0-D biểu thị ngưỡng để quyết định thời điểm loại bỏ các hộp dựa trên điểm số.

Lợi nhuận:

 • Output : Một tensor số nguyên 1-D của hình [M] đại diện cho các chỉ số được chọn từ tensor hộp, trong đó M <= max_output_size .

Người xây dựng và Người phá hủy

NonMaxSuppressionWithOverlaps (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input overlaps, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size, :: tensorflow::Input overlap_threshold, :: tensorflow::Input score_threshold)

Thuộc tính công khai

operation
selected_indices

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

lựa_chọn

::tensorflow::Output selected_indices

Chức năng công cộng

NonMaxSuppressionWithOverlaps

 NonMaxSuppressionWithOverlaps(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input overlaps,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size,
 ::tensorflow::Input overlap_threshold,
 ::tensorflow::Input score_threshold
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const