dòng chảy :: hoạt động :: OnesLike

#include <array_ops.h>

Trả về hàng chục cái có cùng hình dạng và kiểu với x.

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • x: một tenxơ loại T.

Lợi nhuận:

  • Output : một tenxơ có hình dạng và kiểu giống như x nhưng được lấp đầy bởi những cái.

Người xây dựng và Người phá hủy

OnesLike (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công cộng

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

OnesLike

 OnesLike(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const