เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: สั่งซื้อMapPeek

#include <data_flow_ops.h>

Op ดูค่าที่คีย์ที่ระบุ

สรุป

ถ้า

คอนเทนเนอร์พื้นฐานไม่มีคีย์นี้ซึ่ง op จะบล็อกจนกว่าจะมี Op นี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพ

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

 • OutputList : ค่าเทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

OrderedMapPeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapPeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapPeek::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
values

งานสาธารณะ

operator[] (size_t index) const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: OrderedMapPeek :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ OrderedMapPeek

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ค่านิยม

::tensorflow::OutputList values

งานสาธารณะ

สั่งซื้อMapPeek

 OrderedMapPeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

สั่งซื้อMapPeek

 OrderedMapPeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapPeek::Attrs & attrs
)

โอเปอเรเตอร์[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ความจุ

Attrs Capacity(
 int64 x
)

คอนเทนเนอร์

Attrs Container(
 StringPiece x
)

หน่วยความจำจำกัด

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

ชื่อที่ใช้ร่วมกัน

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)