เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: สั่งซื้อแผนที่Unstage

#include <data_flow_ops.h>

Op ลบและคืนค่าที่เกี่ยวข้องกับคีย์

สรุป

จากภาชนะที่อยู่เบื้องล่าง หากคอนเทนเนอร์พื้นฐานไม่มีคีย์นี้ op จะบล็อกจนกว่าจะมี

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

 • OutputList : ค่าเทนเซอร์

ตัวสร้างและตัวทำลาย

OrderedMapUnstage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapUnstage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapUnstage::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
values

งานสาธารณะ

operator[] (size_t index) const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

โครงสร้าง

tensorflow:: ops:: OrderedMapUnstage:: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ OrderedMapUnstage

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ค่า

::tensorflow::OutputList values

งานสาธารณะ

สั่งซื้อแผนที่Unstage

 OrderedMapUnstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

สั่งซื้อแผนที่Unstage

 OrderedMapUnstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapUnstage::Attrs & attrs
)

โอเปอเรเตอร์[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ความจุ

Attrs Capacity(
 int64 x
)

คอนเทนเนอร์

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

ชื่อที่ใช้ร่วมกัน

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)