dòng chảy :: hoạt động :: ParseTensor

#include <parsing_ops.h>

Biến đổi một luồng tensorflow.TensorProto được nối tiếp thành một Tensor .

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • serialized: Một chuỗi vô hướng có chứa một proto TensorProto đã được tuần tự hóa.
  • out_type: Loại tensor nối tiếp. Loại được cung cấp phải khớp với loại của tensor tuần tự hóa và không có chuyển đổi ngầm định nào diễn ra.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

ParseTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, DataType out_type)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

ParseTensor

 ParseTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input serialized,
  DataType out_type
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const