dòng chảy căng:: ôi:: Pow

#include <math_ops.h>

Tính toán sức mạnh của một giá trị cho một giá trị khác.

Bản tóm tắt

Cho một tensor x và một tensor y , thao tác này tính toán \(x^y\) cho các phần tử tương ứng trong xy . Ví dụ:

# tensor 'x' is [[2, 2]], [3, 3]]
# tensor 'y' is [[8, 16], [2, 3]]
tf.pow(x, y) ==> [[256, 65536], [9, 27]]

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Pow (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Pow

 Pow(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const