dòng chảy :: hoạt động :: Pow

#include <math_ops.h>

Tính lũy thừa của giá trị này với giá trị khác.

Tóm lược

Cho một tensor x và tensor y , phép toán này tính \(x^y\) cho các phần tử tương ứng trong xy . Ví dụ:

# tensor 'x' is [[2, 2]], [3, 3]]
# tensor 'y' is [[8, 16], [2, 3]]
tf.pow(x, y) ==> [[256, 65536], [9, 27]]

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Pow (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Pow

 Pow(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const