เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ควอนไทซ์V2

#include <array_ops.h>

หาปริมาณเทนเซอร์ 'อินพุต' ประเภทลอยเป็นเทนเซอร์ 'เอาท์พุต' ประเภท 'T'

สรุป

[min_range, max_range] เป็นสเกลาร์โฟลตที่ระบุช่วงสำหรับข้อมูล 'อินพุต' แอตทริบิวต์ 'โหมด' ควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าการคำนวณใดใช้ในการแปลงค่าทศนิยมให้เทียบเท่ากับปริมาณ แอตทริบิวต์ 'round_mode' ควบคุมว่าอัลกอริธึมการปัดเศษการปัดเศษใดที่จะใช้เมื่อปัดเศษค่าทศนิยมให้เทียบเท่ากับปริมาณ

ในโหมด 'MIN_COMBINED' แต่ละค่าของเทนเซอร์จะมีลักษณะดังนี้:

out[i] = (in[i] - min_range) * range(T) / (max_range - min_range)
if T == qint8: out[i] -= (range(T) + 1) / 2.0

ที่นี่ range(T) = numeric_limits ::max() - numeric_limits ::min() range(T) = numeric_limits ::max() - numeric_limits ::min() range(T) = numeric_limits ::max() - numeric_limits ::min()

ตัวอย่างโหมด MIN_COMBINED

สมมติว่าอินพุตเป็นประเภท float และมีช่วงที่เป็นไปได้ [0.0, 6.0] และประเภทเอาต์พุตคือ quint8 ([0, 255]) ค่า min_range และ max_range ควรระบุเป็น 0.0 และ 6.0 การหาปริมาณจาก float ถึง quint8 จะคูณแต่ละค่าของอินพุตด้วย 255/6 และแปลงเป็น quint8

หากประเภทเอาต์พุตคือ qint8 ([-128, 127]) การดำเนินการจะลบแต่ละค่าเพิ่มเติมด้วย 128 ก่อนการแคสต์ เพื่อให้ช่วงของค่าสอดคล้องกับช่วงของ qint8

หากโหมดเป็น 'MIN_FIRST' แสดงว่ามีการใช้แนวทางนี้:

num_discrete_values = 1 << (# of bits in T)
range_adjust = num_discrete_values / (num_discrete_values - 1)
range = (range_max - range_min) * range_adjust
range_scale = num_discrete_values / range
quantized = round(input * range_scale) - round(range_min * range_scale) +
 numeric_limits::min()
quantized = max(quantized, numeric_limits::min())
quantized = min(quantized, numeric_limits::max())

ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างสิ่งนี้กับ MIN_COMBINED ก็คือช่วงขั้นต่ำจะถูกปัดเศษก่อน ก่อนที่จะลบออกจากค่าที่ปัดเศษ เมื่อใช้ MIN_COMBINED จะมีการใช้อคติเล็กน้อย โดยที่การวนซ้ำของการหาปริมาณและการลดปริมาณจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

ตัวอย่างโหมด SCALED

โหมด SCALED ตรงกับวิธีการหาปริมาณที่ใช้ใน QuantizeAndDequantize{V2|V3}

หากโหมดเป็น SCALED การหาปริมาณจะดำเนินการโดยการคูณค่าอินพุตแต่ละค่าด้วย scaling_factor scaling_factor ถูกกำหนดจาก min_range และ max_range ให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยที่ช่วงตั้งแต่ min_range ถึง max_range จะแสดงได้ภายในค่าประเภท T

 

 const int min_T = std::numeric_limits::min();
 const int max_T = std::numeric_limits::max();
 const float max_float = std::numeric_limits::max();

 const float scale_factor_from_min_side =
   (min_T * min_range > 0) ? min_T / min_range : max_float;
 const float scale_factor_from_max_side =
   (max_T * max_range > 0) ? max_T / max_range : max_float;

 const float scale_factor = std::min(scale_factor_from_min_side,
                   scale_factor_from_max_side);

ต่อไปเราจะใช้ scale_factor เพื่อปรับ min_range และ max_range ดังนี้:

   min_range = min_T / scale_factor;
   max_range = max_T / scale_factor;

เช่น ถ้า T = qint8 และเริ่มต้น min_range = -10 และ max_range = 9 เราจะเปรียบเทียบ -128/-10.0 = 12.8 ถึง 127/9.0 = 14.11 และตั้งค่า scaling_factor = 12.8 ในกรณีนี้ min_range จะยังคงอยู่ -10 แต่ max_range จะถูกปรับเป็น 127 / 12.8 = 9.921875

ดังนั้นเราจะหาปริมาณค่าอินพุตในช่วง (-10, 9.921875) ถึง (-128, 127)

ขณะนี้เทนเซอร์อินพุตสามารถหาปริมาณได้โดยการตัดค่าให้อยู่ในช่วง min_range ถึง max_range จากนั้นคูณด้วย scale_factor ดังนี้:

result = round(min(max_range, max(min_range, input)) * scale_factor)

min_range และ max_range ที่ปรับแล้วจะถูกส่งกลับเป็นเอาต์พุต 2 และ 3 ของการดำเนินการนี้ ควรใช้เอาต์พุตเหล่านี้เป็นช่วงสำหรับการคำนวณเพิ่มเติม

แอตทริบิวต์ช่วงแคบ (บูล)

หากเป็นจริง เราจะไม่ใช้ค่าเชิงปริมาณขั้นต่ำ เช่น สำหรับ int8 เอาต์พุตเชิงปริมาณ มันจะถูกจำกัดไว้ที่ช่วง -127..127 แทนที่จะเป็นช่วง -128..127 เต็ม มีไว้เพื่อให้เข้ากันได้กับแบ็กเอนด์การอนุมานบางอย่าง (ใช้กับโหมด SCALED เท่านั้น)

แอตทริบิวต์แกน (int)

คุณลักษณะ axis ที่ไม่บังคับสามารถระบุดัชนีขนาดของเทนเซอร์อินพุตได้ เพื่อให้ช่วงการวัดปริมาณได้รับการคำนวณและใช้แยกกันสำหรับแต่ละส่วนของเมตริกซ์ตามมิตินั้น สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการหาปริมาณต่อช่องสัญญาณ

หากระบุแกน ให้ใช้ min_range และ max_range

ถ้า axis = ไม่มี การหาปริมาณต่อเทนเซอร์จะดำเนินการตามปกติ

แอตทริบิวต์ Sure_minimum_range (float)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่วงการหาปริมาณขั้นต่ำเป็นค่านี้อย่างน้อย ค่าเริ่มต้นดั้งเดิมสำหรับสิ่งนี้คือ 0.01 แต่ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ตั้งค่าเป็น 0 สำหรับการใช้งานใหม่

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • min_range: ค่าต่ำสุดของช่วงการหาปริมาณ ค่านี้อาจปรับได้โดย op ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์อื่นๆ ค่าที่ปรับแล้วจะถูกเขียนไปที่ output_min หากระบุแอตทริบิวต์ axis จะต้องเป็นเทนเซอร์ 1-D ซึ่งมีขนาดตรงกับขนาด axis ของเทนเซอร์อินพุตและเอาท์พุต
 • max_range: ค่าสูงสุดของช่วงการหาปริมาณ ค่านี้อาจปรับได้โดย op ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์อื่นๆ ค่าที่ปรับแล้วจะถูกเขียนไปที่ output_max หากระบุแอตทริบิวต์ axis จะต้องเป็นเทนเซอร์ 1-D ซึ่งมีขนาดตรงกับขนาด axis ของเทนเซอร์อินพุตและเอาท์พุต

ผลตอบแทน:

 • Output : ข้อมูลเชิงปริมาณที่สร้างจากอินพุตโฟลต
 • Output output_min: ค่าต่ำสุดของช่วงการหาปริมาณสุดท้าย ใช้เพื่อตัดค่าอินพุตก่อนที่จะปรับขนาดและปัดเศษให้เป็นค่าเชิงปริมาณ หากระบุแอตทริบิวต์ของ axis นี่จะเป็นเทนเซอร์ 1 มิติที่มีขนาดตรงกับขนาด axis ของเทนเซอร์อินพุตและเอาท์พุต
 • Output output_max: ช่วงการหาปริมาณสูงสุดสุดท้าย ใช้เพื่อตัดค่าอินพุตก่อนที่จะปรับขนาดและปัดเศษให้เป็นค่าเชิงปริมาณ หากระบุแอตทริบิวต์ของ axis นี่จะเป็นเทนเซอร์ 1 มิติที่มีขนาดตรงกับขนาด axis ของเทนเซอร์อินพุตและเอาท์พุต

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

QuantizeV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input min_range, :: tensorflow::Input max_range, DataType T)
QuantizeV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input min_range, :: tensorflow::Input max_range, DataType T, const QuantizeV2::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output
output_max
output_min

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

Axis (int64 x)
EnsureMinimumRange (float x)
Mode (StringPiece x)
NarrowRange (bool x)
RoundMode (StringPiece x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: QuantizeV2 :: Attrs

ตัวตั้งค่าคุณลักษณะเสริมสำหรับ QuantizeV2

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

เอาท์พุท_สูงสุด

::tensorflow::Output output_max

เอาท์พุท_นาที

::tensorflow::Output output_min

งานสาธารณะ

ควอนไทซ์V2

 QuantizeV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input min_range,
 ::tensorflow::Input max_range,
 DataType T
)

ควอนไทซ์V2

 QuantizeV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input min_range,
 ::tensorflow::Input max_range,
 DataType T,
 const QuantizeV2::Attrs & attrs
)

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

แกน

Attrs Axis(
 int64 x
)

ตรวจสอบช่วงขั้นต่ำ

Attrs EnsureMinimumRange(
 float x
)

โหมด

Attrs Mode(
 StringPiece x
)

ช่วงแคบ ๆ

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

โหมดกลม

Attrs RoundMode(
 StringPiece x
)