เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: QuantizedReluX

#include <nn_ops.h>

คำนวณ Quantized Rectified Linear X: min(max(features, 0), max_value)

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • min_features: ค่าทศนิยมที่ค่าเชิงปริมาณต่ำสุดเป็นตัวแทน
 • max_features: ค่าทศนิยมที่ค่าเชิงปริมาณสูงสุดเป็นตัวแทน

ผลตอบแทน:

 • การ Output : มีรูปร่างเอาต์พุตเหมือนกับ "คุณสมบัติ"
 • min_activations Output : ค่าทศนิยมที่ค่าควอนตัมต่ำสุดเป็นตัวแทน
 • Output max_activations: ค่าทศนิยมที่ค่าเชิงปริมาณสูงสุดเป็นตัวแทน

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

QuantizedReluX (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input max_value, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features)
QuantizedReluX (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input max_value, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features, const QuantizedReluX::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

activations
max_activations
min_activations
operation

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

OutType (DataType x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: QuantizedReluX :: Attrs

ตัวตั้งค่าคุณลักษณะเสริมสำหรับ QuantizedReluX

คุณลักษณะสาธารณะ

การเปิดใช้งาน

::tensorflow::Output activations

max_activations

::tensorflow::Output max_activations

min_activations

::tensorflow::Output min_activations

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

QuantizedReluX

 QuantizedReluX(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input max_value,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features
)

QuantizedReluX

 QuantizedReluX(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input max_value,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features,
 const QuantizedReluX::Attrs & attrs
)

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ประเภทออก

Attrs OutType(
 DataType x
)