dòng chảy :: hoạt động :: QueueClose

#include <data_flow_ops.h>

Đóng hàng đợi đã cho.

Tóm lược

Thao tác này báo hiệu rằng không có thêm phần tử nào sẽ được xếp vào hàng đợi đã cho. Các hoạt động Enqueue (Nhiều) tiếp theo sẽ không thành công. Các hoạt động Dequeue (Nhiều) tiếp theo sẽ tiếp tục thành công nếu vẫn còn đủ phần tử trong hàng đợi. Các hoạt động Dequeue (Nhiều) tiếp theo sẽ bị chặn sẽ không thành công ngay lập tức.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • xử lý: Xử lý một hàng đợi.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

  • hủy_sẵn_hàng: Nếu đúng, tất cả các yêu cầu hàng đợi đang chờ xử lý bị chặn trên hàng đợi đã cho sẽ bị huỷ.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

QueueClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)
QueueClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const QueueClose::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Các chức năng tĩnh công khai

CancelPendingEnqueues (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: QueueClose :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho QueueClose .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

QueueClose

 QueueClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

QueueClose

 QueueClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  const QueueClose::Attrs & attrs
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const 

Các chức năng tĩnh công khai

CancelPendingEnqueues

Attrs CancelPendingEnqueues(
  bool x
)