เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: QueueDequeue

#include <data_flow_ops.h>

ดีคิวทูเพิลของเทนเซอร์ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปจากคิวที่กำหนด

สรุป

การดำเนินการนี้มี k เอาต์พุต โดยที่ k คือจำนวนของส่วนประกอบใน tuples ที่จัดเก็บไว้ในคิวที่กำหนด และเอาต์พุต i เป็นส่วนประกอบ ith ของ tuple ที่แยกออก

NB หากคิวว่างเปล่า การดำเนินการนี้จะบล็อกจนกว่าองค์ประกอบจะถูก dequeued (หรือ 'timeout_ms' ผ่านไป หากระบุไว้)

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • หมายเลขอ้างอิง: หมายเลขอ้างอิงไปยังคิว
 • component_types: ประเภทของแต่ละส่วนประกอบในทูเปิล

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • timeout_ms: หากคิวว่าง การดำเนินการนี้จะบล็อกนานถึง timeout_ms มิลลิวินาที หมายเหตุ: ยังไม่รองรับตัวเลือกนี้

ผลตอบแทน:

 • OutputList : เทนเซอร์ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปที่ถูกจัดคิวเป็นทูเพิล

ตัวสร้างและตัวทำลาย

QueueDequeue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const DataTypeSlice & component_types)
QueueDequeue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const DataTypeSlice & component_types, const QueueDequeue::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

components
operation

งานสาธารณะ

operator[] (size_t index) const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

TimeoutMs (int64 x)

โครงสร้าง

tensorflow:: ops:: QueueDequeue:: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ QueueDequeue

คุณลักษณะสาธารณะ

ส่วนประกอบ

::tensorflow::OutputList components

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

QueueDequeue

 QueueDequeue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 const DataTypeSlice & component_types
)

QueueDequeue

 QueueDequeue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const QueueDequeue::Attrs & attrs
)

โอเปอเรเตอร์[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

หมดเวลาMs

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)