dòng chảy :: hoạt động :: QueueIsClosed

#include <data_flow_ops.h>

Trả về true nếu hàng đợi bị đóng.

Tóm lược

Thao tác này trả về true nếu hàng đợi bị đóng và false nếu hàng đợi đang mở.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • xử lý: Xử lý một hàng đợi.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

QueueIsClosed (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Thuộc tính công cộng

is_closed
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

is_closed

::tensorflow::Output is_closed

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

QueueIsClosed

 QueueIsClosed(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const