dòng chảy :: hoạt động :: QueueSize

#include <data_flow_ops.h>

Tính số phần tử trong hàng đợi đã cho.

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • xử lý: Xử lý một hàng đợi.

Lợi nhuận:

  • Output : Số phần tử trong hàng đợi đã cho.

Người xây dựng và Người phá hủy

QueueSize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Thuộc tính công khai

operation
size

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

kích thước

::tensorflow::Output size

Chức năng công cộng

QueueSize

 QueueSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const