เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: RGBToHSV

#include <image_ops.h>

แปลงรูปภาพตั้งแต่หนึ่งภาพขึ้นไปจาก RGB เป็น HSV

สรุป

ส่งออกเทนเซอร์ที่มีรูปร่างเดียวกันกับเทนเซอร์ images ซึ่งมีค่า HSV ของพิกเซล ผลลัพธ์จะถูกกำหนดไว้อย่างดีก็ต่อเมื่อค่าใน images อยู่ใน [0,1]

output[..., 0] มีเฉดสี output[..., 1] มีค่าความอิ่มตัว และ output[..., 2] มีค่า ค่า HSV ทั้งหมด อยู่ใน [0,1] เฉดสี 0 สอดคล้องกับสีแดงบริสุทธิ์ เฉดสี 1/3 คือสีเขียวบริสุทธิ์ และ 2/3 คือสีน้ำเงินบริสุทธิ์

ตัวอย่างการใช้งาน:

blue_image = tf.stack([ ... tf.zeros([5,5]), ... tf.zeros([5,5]), ... tf.ones([5,5])], ... แกน=-1) blue_hsv_image = tf.image.rgb_to_hsv(blue_image) blue_hsv_image[0,0].numpy() อาร์เรย์([0.6666667, 1. , 1. ], dtype=float32)

ข้อโต้แย้ง:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • รูปภาพ: อันดับ 1-D หรือสูงกว่า ข้อมูล RGB ที่จะแปลง มิติสุดท้ายต้องเป็นขนาด 3

ผลตอบแทน:

  • Output : images ที่แปลงเป็น HSV

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

RGBToHSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

RGBToHSV

 RGBToHSV(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const