เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ทั้งหมด

#include <math_ops.h>

คำนวณ "ตรรกะและ" ขององค์ประกอบในมิติต่างๆ ของเทนเซอร์

สรุป

ลด input ตามขนาดที่กำหนดใน axis ยกเว้นในกรณีที่ keep_dims เป็นจริง อันดับของเมตริกซ์จะลดลง 1 สำหรับแต่ละรายการใน axis หาก keep_dims เป็นจริง มิติที่ลดลงจะถูกคงไว้โดยมีความยาว 1

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • อินพุต: เทนเซอร์เพื่อลด
 • แกน: ขนาดที่จะลด ต้องอยู่ในช่วง [-rank(input), rank(input))

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • keep_dims: หากเป็นจริง ให้คงขนาดที่ลดลงโดยมีความยาว 1

ผลตอบแทน:

 • Output : เทนเซอร์รีดิวซ์

นามแฝง:

 • ลดทั้งหมด

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

All (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis)
All (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis, const All::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

KeepDims (bool x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ทั้งหมด :: Attrs

ตัวตั้งค่าคุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับ All

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

ทั้งหมด

 All(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis
)

ทั้งหมด

 All(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis,
 const All::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)