เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ทั้งหมด:: คุณสมบัติ

#include <math_ops.h>

ตัวตั้งค่าคุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับ All

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

keep_dims_ = false
bool

งานสาธารณะ

KeepDims (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
หากเป็นจริง ให้คงมิติที่ลดลงโดยมีความยาว 1

คุณลักษณะสาธารณะ

เก็บ_dims_

bool tensorflow::ops::All::Attrs::keep_dims_ = false

งานสาธารณะ

KeepDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::All::Attrs::KeepDims(
  bool x
)

หากเป็นจริง ให้คงมิติที่ลดลงโดยมีความยาว 1

ค่าเริ่มต้นเป็นเท็จ