dòng chảy căng:: ôi:: Phạm vi

#include <math_ops.h>

Tạo một dãy số.

Bản tóm tắt

Thao tác này tạo ra một chuỗi các số bắt đầu từ start và kéo dài theo số gia của delta cho đến nhưng không bao gồm limit .

Ví dụ:

# 'start' is 3
# 'limit' is 18
# 'delta' is 3
tf.range(start, limit, delta) ==> [3, 6, 9, 12, 15]

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • bắt đầu: 0-D (vô hướng). Mục đầu tiên trong chuỗi.
  • giới hạn: 0-D (vô hướng). Giới hạn trên của chuỗi, độc quyền.
  • delta: 0-D (vô hướng). Không bắt buộc. Mặc định là 1. Số tăng dần start .

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Range (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input start, :: tensorflow::Input limit, :: tensorflow::Input delta)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Phạm vi

 Range(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input start,
  ::tensorflow::Input limit,
  ::tensorflow::Input delta
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const