เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ReaderNumRecordsProduced

#include <io_ops.h>

ส่งกลับจำนวนบันทึกที่ Reader นี้สร้างขึ้น

สรุป

ซึ่งเท่ากับจำนวนการดำเนินการ ReaderRead ที่สำเร็จ

ข้อโต้แย้ง:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • reader_handle: จัดการกับ Reader

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ records_produced

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

ReaderNumRecordsProduced (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
records_produced

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

บันทึก_ผลิต

::tensorflow::Output records_produced

งานสาธารณะ

ReaderNumRecordsProduced

 ReaderNumRecordsProduced(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const