เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ReaderNumRecordsProduced

#include <io_ops.h>

ส่งคืนจำนวนเร็กคอร์ดที่ Reader นี้สร้างขึ้น

สรุป

นี่เหมือนกับจำนวนของการดำเนินการ ReaderRead ที่ประสบความสำเร็จ

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • reader_handle: จัดการกับ Reader

ผลตอบแทน:

  • Output : records_produced tensor

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ReaderNumRecordsProduced (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
records_produced

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

records_produced

::tensorflow::Output records_produced

หน้าที่สาธารณะ

ReaderNumRecordsProduced

 ReaderNumRecordsProduced(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const