dòng chảy :: hoạt động :: ReaderNumWorkUnitsCompleted

#include <io_ops.h>

Trả về số đơn vị công việc mà Trình đọc này đã xử lý xong.

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • reader_handle: Xử lý cho một Reader.

Lợi nhuận:

  • Output : tensor đơn vị_đơn vị.

Người xây dựng và Người phá hủy

ReaderNumWorkUnitsCompleted (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Thuộc tính công khai

operation
units_completed

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

unit_completed

::tensorflow::Output units_completed

Chức năng công cộng

ReaderNumWorkUnitsCompleted

 ReaderNumWorkUnitsCompleted(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const