dòng chảy :: hoạt động :: ReaderReadUpTo

#include <io_ops.h>

Trả về tối đa các num_records (khóa, giá trị) do Reader tạo ra.

Tóm lược

Sẽ xếp hàng từ hàng đợi nhập liệu nếu cần (ví dụ: khi Trình đọc cần bắt đầu đọc từ một tệp mới vì nó đã kết thúc với tệp trước đó). Nó có thể trả về ít hơn num_records ngay cả trước đợt trước.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • reader_handle: Xử lý cho một Reader .
  • queue_handle: Xử lý một Queue , với các mục công việc chuỗi.
  • num_records: số lượng bản ghi cần đọc từ Reader .

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

ReaderReadUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle, :: tensorflow::Input num_records)

Thuộc tính công khai

keys
operation
values

Thuộc tính công khai

chìa khóa

::tensorflow::Output keys

hoạt động

Operation operation

giá trị

::tensorflow::Output values

Chức năng công cộng

ReaderReadUpTo

 ReaderReadUpTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle,
  ::tensorflow::Input num_records
)