dòng chảy :: hoạt động :: ReaderRestoreState

#include <io_ops.h>

Khôi phục trình đọc về trạng thái đã lưu trước đó.

Tóm lược

Không phải tất cả Trình đọc đều hỗ trợ được khôi phục, vì vậy điều này có thể tạo ra lỗi Chưa hoàn thành.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • reader_handle: Xử lý cho một Reader.
  • trạng thái: Kết quả của một ReaderSerialize Trạng thái của một trình đọc với loại đối sánh reader_handle.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

ReaderRestoreState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input state)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

ReaderRestoreState

 ReaderRestoreState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input state
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const