dòng chảy căng:: ôi:: ReaderSerializeState

#include <io_ops.h>

Tạo một tensor chuỗi mã hóa trạng thái của Reader.

Bản tóm tắt

Không phải tất cả Reader đều hỗ trợ tính năng tuần tự hóa, vì vậy điều này có thể gây ra lỗi Chưa thực hiện.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • reader_handle: Xử lý cho Reader.

Trả về:

  • Output : Tensor trạng thái.

Hàm tạo và hàm hủy

ReaderSerializeState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Thuộc tính công khai

operation
state

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

tình trạng

::tensorflow::Output state

Chức năng công cộng

ReaderSerializeState

 ReaderSerializeState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const