dòng chảy :: hoạt động :: RealDiv

#include <math_ops.h>

Trả về x / y phần tử khôn ngoan cho các kiểu thực.

Tóm lược

Nếu xy là số thực, điều này sẽ trả về phép chia dấu phẩy động.

LƯU Ý : Div hỗ trợ phát sóng. Thông tin thêm về phát sóng tại đây

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

RealDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

RealDiv

 RealDiv(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const