dòng chảy :: hoạt động :: RefNextIteration

#include <control_flow_ops.h>

Làm cho đầu vào của nó có sẵn cho lần lặp tiếp theo.

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • data: tensor được cung cấp cho lần lặp tiếp theo.

Lợi nhuận:

  • Output : Cùng tensor như data .

Người xây dựng và Người phá hủy

RefNextIteration (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

RefNextIteration

 RefNextIteration(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const