dòng chảy :: hoạt động :: Relu

#include <nn_ops.h>

Tính toán tuyến tính được điều chỉnh: max(features, 0) .

Tóm lược

Xem: https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier_(neural_networks) Cách sử dụng ví dụ: tf.nn.relu ([- 2., 0, -0., 3.]). Numpy () array ([ 0., 0., -0., 3.], dtype = float32)

Tranh luận:

Lợi nhuận:

  • Output : tensor kích hoạt.

Người xây dựng và Người phá hủy

Relu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

Thuộc tính công khai

activations
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

kích hoạt

::tensorflow::Output activations

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Relu

 Relu(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const