เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ปรับขนาด

#include <image_ops.h>

ปรับขนาด images ให้ size โดยใช้การแก้ไขทวิภาคี

สรุป

ภาพที่ ป้อน อาจเป็นประเภทต่างๆ แต่ภาพที่ส่งออกจะลอยอยู่เสมอ

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • ภาพ: 4 มิติที่มีรูปร่าง [batch, height, width, channels]
 • size: = A 1-D int32 Tensor ของ 2 องค์ประกอบ: new_height, new_width ขนาดใหม่สำหรับรูปภาพ

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • align_corners: ถ้าเป็นจริงจุดศูนย์กลางของพิกเซลมุม 4 มุมของเทนเซอร์อินพุตและเอาต์พุตจะถูกจัดแนวโดยคงค่าไว้ที่พิกเซลมุม ค่าเริ่มต้นเป็นเท็จ

ผลตอบแทน:

 • Output : 4-D พร้อมรูปร่าง [batch, new_height, new_width, channels]

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size)
ResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, const ResizeBilinear::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
resized_images

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

AlignCorners (bool x)
HalfPixelCenters (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: ResizeBilinear :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ที่เป็นทางเลือกสำหรับ ResizeBilinear

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

resized_images

::tensorflow::Output resized_images

หน้าที่สาธารณะ

ปรับขนาด

 ResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size
)

ปรับขนาด

 ResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 const ResizeBilinear::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

AlignCorners

Attrs AlignCorners(
 bool x
)

HalfPixelCenters

Attrs HalfPixelCenters(
 bool x
)