เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ResourceApplyAdadelta

#include <training_ops.h>

อัปเดต '* var' ตามแบบแผน adadelta

สรุป

สะสม = rho () * สะสม + (1 - rho ()) * grad.square (); update = (update_accum + epsilon) .sqrt () * (สะสม + epsilon ()). rsqrt () * grad; update_accum = rho () * update_accum + (1 - rho ()) * update.square (); var - = อัปเดต;

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • var: ควรมาจากตัวแปร ()
 • สะสม: ควรมาจากตัวแปร ()
 • collect_update: ควรมาจากตัวแปร ()
 • lr: ปัจจัยการปรับขนาด ต้องเกลา.
 • rho: ปัจจัยการสลายตัว ต้องเกลา.
 • epsilon: ปัจจัยคงที่ ต้องเกลา.
 • ผู้สำเร็จการศึกษา: การไล่ระดับสี

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True การอัพเดต var, collect และ update_accum tensors จะได้รับการป้องกันโดยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมนั้นไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจมีความขัดแย้งน้อยกว่า

ผลตอบแทน:

 • การ Operation สร้างขึ้น

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ResourceApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyAdadelta::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

หน้าที่สาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdadelta :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ResourceApplyAdadelta

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

ResourceApplyAdadelta

 ResourceApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

ResourceApplyAdadelta

 ResourceApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyAdadelta::Attrs & attrs
)

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: การดำเนินการ

 operator::tensorflow::Operation() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)