เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ทรัพยากรสมัครAdadelta

#include <training_ops.h>

อัปเดต '*var' ตามรูปแบบ adadelta

สรุป

สะสม = rho() * สะสม + (1 - rho()) * grad.square(); อัปเดต = (update_accum + epsilon).sqrt() * (สะสม + epsilon()).rsqrt() * ผู้สำเร็จการศึกษา; update_accum = rho() * update_accum + (1 - rho()) * update.square(); var -= อัพเดต;

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • var: ควรมาจากตัวแปร ()
 • accum: ควรมาจากตัวแปร ()
 • accum_update: ควรมาจากตัวแปร ()
 • lr: ปัจจัยการปรับขนาด ต้องเป็นสเกลาร์
 • rho: ปัจจัยการสลายตัว ต้องเป็นสเกลาร์
 • เอปไซลอน: ปัจจัยคงที่ ต้องเป็นสเกลาร์
 • ผู้สำเร็จการศึกษา: การไล่ระดับสี

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True การอัปเดต var, accum และ update_accum tensor จะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง

ผลตอบแทน:

 • Operation ที่สร้างขึ้น

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

ResourceApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyAdadelta::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

งานสาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ResourceApplyAdadelta :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์เผื่อเลือกสำหรับ ResourceApplyAdadelta

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

ทรัพยากรสมัครAdadelta

 ResourceApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

ทรัพยากรสมัครAdadelta

 ResourceApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyAdadelta::Attrs & attrs
)

ตัวดำเนินการ::เทนเซอร์โฟลว์::การทำงาน

 operator::tensorflow::Operation() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)