เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ResourceApplyAdam

#include <training_ops.h>

อัปเดต '* var' ตามอัลกอริทึม Adam

สรุป

$${lr}_t := {learning_rate} * {1 - ^t} / (1 - ^t)$$
$$m_t := * m_{t-1} + (1 - ) * g$$
$$v_t := * v_{t-1} + (1 - ) * g * g$$
$${variable} := {variable} - {lr}_t * m_t / ({v_t} + )$$

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • var: ควรมาจากตัวแปร ()
 • m: ควรมาจากตัวแปร ()
 • v: ควรมาจากตัวแปร ()
 • beta1_power: ต้องเป็นสเกลาร์
 • beta2_power: ต้องเป็นสเกลาร์
 • lr: ปัจจัยการปรับขนาด ต้องเกลา.
 • beta1: ปัจจัยโมเมนตัม ต้องเกลา.
 • beta2: ปัจจัยโมเมนตัม ต้องเกลา.
 • epsilon: ระยะสัน ต้องเกลา.
 • ผู้สำเร็จการศึกษา: การไล่ระดับสี

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True อัพเดต var, m และ v tensors จะได้รับการป้องกันโดยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมนั้นไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจมีความขัดแย้งน้อยกว่า
 • use_nesterov: หากเป็น True ให้ใช้การอัปเดต nesterov

ผลตอบแทน:

 • การ Operation สร้างขึ้น

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ResourceApplyAdam (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyAdam (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyAdam::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

หน้าที่สาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdam :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ ResourceApplyAdam

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

ResourceApplyAdam

 ResourceApplyAdam(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

ResourceApplyAdam

 ResourceApplyAdam(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyAdam::Attrs & attrs
)

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: การทำงาน

 operator::tensorflow::Operation() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)

ใช้

Attrs UseNesterov(
 bool x
)