dòng chảy :: hoạt động :: ResourceApplyMomentum

#include <training_ops.h>

Cập nhật '* var' theo sơ đồ động lượng.

Tóm lược

Đặt use_nesterov = True nếu bạn

muốn sử dụng động lượng Nesterov.

tích lũy = tích lũy * động lượng + grad var - = lr * tích lũy

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • var: Phải từ một Biến ().
 • Tích lũy: Phải từ một Biến ().
 • lr: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.
 • grad: Độ dốc.
 • động lượng: Momentum. Phải là một vô hướng.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • use_locking: Nếu True , việc cập nhật hàng chục var và tích lũy sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.
 • use_nesterov: Nếu True , tensor được chuyển để tính grad sẽ là var - lr * xung lượng * Accu, vì vậy cuối cùng, var bạn nhận được thực sự là var - lr * xung lượng * Accu.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

ResourceApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input momentum)
ResourceApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input momentum, const ResourceApplyMomentum::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Chức năng tĩnh công khai

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: ResourceApplyMomentum :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ResourceApplyMomentum .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

ResourceApplyMomentum

 ResourceApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input momentum
)

ResourceApplyMomentum

 ResourceApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input momentum,
 const ResourceApplyMomentum::Attrs & attrs
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const 

Chức năng tĩnh công khai

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)

UseNesterov

Attrs UseNesterov(
 bool x
)