dòng chảy :: hoạt động :: ResourceScatterNdSub

#include <state_ops.h>

Áp dụng phép trừ thưa thớt cho các giá trị hoặc lát cắt riêng lẻ trong một Biến .

Tóm lược

ref là một Tensor có hạng Pindices là một Tensor hạng Q

indices phải là số nguyên tensor, chứa các chỉ số thành ref . Nó phải là shape [d_0, ..., d_{Q-2}, K] trong đó 0 < K <= P

Kích thước bên trong nhất của indices (với chiều dài K ) tương ứng với chỉ số thành phần (nếu K = P ) hoặc lát (nếu K < P ) dọc theo K thứ kích thước của ref .

updatesTensor của hạng Q-1+PK với hình dạng:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]

Ví dụ: giả sử chúng ta muốn trừ 4 phần tử rải rác khỏi tensor hạng 1 có 8 phần tử. Trong Python, phép trừ đó sẽ giống như sau:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], use_resource=True)
indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
sub = tf.scatter_nd_sub(ref, indices, updates)
with tf.Session() as sess:
 print sess.run(sub)

Bản cập nhật kết quả cho ref sẽ trông như thế này:

[1, -9, 3, -6, -4, 6, 7, -4]

Xem tf.scatter_nd để biết thêm chi tiết về cách cập nhật các lát.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • ref: Một xử lý tài nguyên. Phải từ VarHandleOp.
 • chỉ số: A Tensor . Phải là một trong các loại sau: int32, int64. Một hàng chục chỉ số thành tham chiếu.
 • cập nhật: A Tensor . Phải có cùng loại với ref. Hàng chục giá trị để thêm vào ref.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • use_locking: Một bool tùy chọn. Mặc định là True. Nếu Đúng, bài tập sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

ResourceScatterNdSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ResourceScatterNdSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ResourceScatterNdSub::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdSub :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ResourceScatterNdSub .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

ResourceScatterNdSub

 ResourceScatterNdSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ResourceScatterNdSub

 ResourceScatterNdSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ResourceScatterNdSub::Attrs & attrs
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const 

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)