dòng chảy :: hoạt động :: ResourceSparseApplyFtrl

#include <training_ops.h>

Cập nhật các mục nhập có liên quan trong '* var' theo lược đồ Ftrl-proximal.

Tóm lược

Đó là đối với các hàng chúng ta có grad cho, chúng ta cập nhật var, Accu và tuyến tính như sau: Accu_new = Accu + grad * grad linear + = grad - (Accu_new ^ (- lr_power) - Accu ^ (- lr_power)) / lr * var bậc hai = 1,0 / (Accu_new ^ (lr_power) * lr) + 2 * l2 var = (dấu (tuyến tính) * l1 - tuyến tính) / bậc hai nếu | tuyến tính | > l1 khác 0.0 Accu = Accu_new

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • var: Phải từ một Biến ().
 • Tích lũy: Phải từ một Biến ().
 • tuyến tính: Phải từ một Biến ().
 • grad: Độ dốc.
 • chỉ số: Một vectơ chỉ số thành thứ nguyên đầu tiên của var và Accu.
 • lr: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.
 • l1: Chính quy hóa L1. Phải là một vô hướng.
 • l2: Chính quy hóa L2. Phải là một vô hướng.
 • lr_power: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • use_locking: Nếu True , việc cập nhật các tenxơ var và tích lũy sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

ResourceSparseApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power)
ResourceSparseApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power, const ResourceSparseApplyFtrl::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyFtrl :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ResourceSparseApplyFtrl .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

ResourceSparseApplyFtrl

 ResourceSparseApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power
)

ResourceSparseApplyFtrl

 ResourceSparseApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power,
 const ResourceSparseApplyFtrl::Attrs & attrs
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const 

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)