dòng chảy :: hoạt động :: ResourceSparseApplyRMSProp

#include <training_ops.h>

Cập nhật '* var' theo thuật toán RMSProp.

Tóm lược

Lưu ý rằng khi triển khai dày đặc thuật toán này, ms và mom sẽ cập nhật ngay cả khi grad bằng 0, nhưng trong triển khai thưa thớt này, ms và mom sẽ không cập nhật trong các lần lặp lại mà grad bằng 0.

mean_square = giảm dần * mean_square + (1-giảm dần) * gradient ** 2 Delta = learning_rate * gradient / sqrt (mean_square + epsilon)

ms <- rho * ms_ {t-1} + (1-rho) * grad * grad mom <- xung lượng * mom_ {t-1} + lr * grad / sqrt (ms + epsilon) var <- var - mom

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • var: Phải từ một Biến ().
 • ms: Phải từ một Biến ().
 • mẹ: Nên từ một Biến ().
 • lr: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.
 • rho: Tỷ lệ phân rã. Phải là một vô hướng.
 • epsilon: Thuật ngữ Ridge. Phải là một vô hướng.
 • grad: Độ dốc.
 • chỉ số: Một vectơ chỉ số thành thứ nguyên đầu tiên của var, ms và mom.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • use_locking: Nếu True , việc cập nhật các tenxơ var, ms và mẹ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

ResourceSparseApplyRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
ResourceSparseApplyRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const ResourceSparseApplyRMSProp::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyRMSProp :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ResourceSparseApplyRMSProp .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

ResourceSparseApplyRMSProp

 ResourceSparseApplyRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

ResourceSparseApplyRMSProp

 ResourceSparseApplyRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const ResourceSparseApplyRMSProp::Attrs & attrs
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const 

Các chức năng tĩnh công khai

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)