dòng chảy :: hoạt động :: Rint

#include <math_ops.h>

Trả về số nguyên có phần tử gần nhất với x.

Tóm lược

Nếu kết quả nằm giữa hai giá trị có thể biểu diễn thì giá trị có thể biểu diễn chẵn được chọn. Ví dụ:

rint(-1.5) ==> -2.0
rint(0.5000001) ==> 1.0
rint([-1.7, -1.5, -0.2, 0.2, 1.5, 1.7, 2.0]) ==> [-2., -2., -0., 0., 2., 2., 2.]

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Rint (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Rint

 Rint(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const