dòng chảy :: hoạt động :: ScalarSummary

#include <logging_ops.h>

Xuất ra bộ đệm giao thức Summary với các giá trị vô hướng.

Tóm lược

Các tagsvalues đầu vào phải có cùng hình dạng. Bản tóm tắt được tạo có giá trị tóm tắt cho từng cặp thẻ-giá trị trong tagsvalues .

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • tags: Các thẻ cho phần tóm tắt.
  • giá trị: Hình dạng giống như thẻ `. Giá trị cho bản tóm tắt.

Lợi nhuận:

  • Output : Vô hướng. Bộ đệm giao thức Summary tuần tự hóa.

Người xây dựng và Người phá hủy

ScalarSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tags, :: tensorflow::Input values)

Thuộc tính công khai

operation
summary

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

tóm lược

::tensorflow::Output summary

Chức năng công cộng

ScalarSummary

 ScalarSummary(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tags,
  ::tensorflow::Input values
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const