dòng chảy :: hoạt động :: SegmentProd

#include <math_ops.h>

Tính toán sản phẩm dọc theo các đoạn của một tensor.

Bản tóm tắt

Đọc phần về phân đoạn để biết giải thích về các phân đoạn.

Tính toán một tensor sao cho \(output_i = data_j\) trong đó sản phẩm trên j sao cho segment_ids[j] == i .

Nếu sản phẩm trống đối với ID phân đoạn i nhất định, output[i] = 1 .

Ví dụ:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [4, 3, 2, 1], [5,6,7,8]])
tf.segment_prod(c, tf.constant([0, 0, 1]))
# ==> [[4, 6, 6, 4],
#      [5, 6, 7, 8]]

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • segment_ids: Một tensor 1-D có kích thước bằng kích thước của kích thước đầu tiên của data . Các giá trị nên được sắp xếp và có thể được lặp lại.

Lợi nhuận:

  • Output : Có cùng hình dạng với dữ liệu, ngoại trừ kích thước 0 có kích thước k , số lượng đoạn.

Người xây dựng và người phá hủy

SegmentProd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

SegmentProd

 SegmentProd(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const