เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: เลือกV2

#include <math_ops.h>

สิ่งที่ต้องทำ: เพิ่มเอกสาร

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์เอาท์พุต

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

SelectV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input condition, :: tensorflow::Input t, :: tensorflow::Input e)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

เลือกV2

 SelectV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input condition,
  ::tensorflow::Input t,
  ::tensorflow::Input e
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const