dòng chảy :: hoạt động :: SerializeTensor

#include <parsing_ops.h>

Chuyển một Tensor thành một TensorProto proto được tuần tự hóa.

Tóm lược

Tranh luận:

Lợi nhuận:

  • Output : Một proto TensorProto được tuần tự hóa của tensor đầu vào.

Người xây dựng và Người phá hủy

SerializeTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor)

Thuộc tính công khai

operation
serialized

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đăng nhiều kỳ

::tensorflow::Output serialized

Chức năng công cộng

SerializeTensor

 SerializeTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const