dòng chảy :: hoạt động :: ShardedFilespec

#include <io_ops.h>

Tạo một mẫu hình cầu phù hợp với tất cả các tên tệp được phân đoạn.

Tóm lược

Tranh luận:

Lợi nhuận:

  • Output : Tên tập tin tensor.

Người xây dựng và Người phá hủy

ShardedFilespec (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input basename, :: tensorflow::Input num_shards)

Thuộc tính công cộng

filename
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

tên tập tin

::tensorflow::Output filename

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

ShardedFilespec

 ShardedFilespec(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input basename,
  ::tensorflow::Input num_shards
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const