dòng chảy căng:: ôi:: sigmoid

#include <math_ops.h>

Tính sigmoid của x theo phần tử.

Bản tóm tắt

Cụ thể là y = 1 / (1 + exp(-x)) .

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Sigmoid (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

sigmoid

 Sigmoid(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const