dòng chảy :: hoạt động :: Ký tên

#include <math_ops.h>

Trả về một chỉ báo thông minh phần tử về dấu của một số.

Tóm lược

y = sign(x) = -1 nếu x < 0 ; 0 nếu x == 0 ; 1 nếu x > 0 .

Đối với số phức, y = sign(x) = x / |x| nếu x != 0 , ngược lại y = 0 .

Cách sử dụng ví dụ: tf.math.sign ([0., 2., -3.])

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Sign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Ký tên

 Sign(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const