dòng chảy căng:: ôi:: Dấu hiệu

#include <math_ops.h>

Trả về dấu hiệu theo phần tử của dấu của một số.

Bản tóm tắt

y = sign(x) = -1 nếu x < 0 ; 0 nếu x == 0 ; 1 nếu x > 0 .

Đối với số phức, y = sign(x) = x / |x| nếu x != 0 , nếu không thì y = 0 .

Cách sử dụng ví dụ: tf.math.sign([0., 2., -3.])

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Sign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Dấu hiệu

 Sign(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const