dòng chảy :: hoạt động :: Sinh

#include <math_ops.h>

Tính sin hyperbolic của x phần tử khôn ngoan.

Tóm lược

Cho một tensor đầu vào, hàm này tính sin hyperbol của mọi phần tử trong tensor. Phạm vi đầu vào[-inf,inf] và phạm vi đầu ra là [-inf,inf] .

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 2, 10, float("inf")])
  tf.math.sinh(x) ==> [-inf -4.0515420e+03 -5.2109528e-01 1.1752012e+00 1.5094614e+00 3.6268604e+00 1.1013232e+04 inf]
  

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Sinh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Sinh

 Sinh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const