เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: SparseApplyAdagrad

#include <training_ops.h>

อัปเดตรายการที่เกี่ยวข้องใน '*var' และ '*accum' ตามรูปแบบ adagrad

สรุป

นั่นคือสำหรับแถวที่เราได้ grad เราอัพเดต var และ accum ดังนี้:

$$accum += grad * grad$$
$$var -= lr * grad * (1 / sqrt(accum))$$

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • var: ควรมาจากตัวแปร ()
 • accum: ควรมาจากตัวแปร ()
 • lr: อัตราการเรียนรู้ ต้องเป็นสเกลาร์
 • ผู้สำเร็จการศึกษา: การไล่ระดับสี
 • ดัชนี: เวกเตอร์ของดัชนีในมิติแรกของ var และ accum

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True การอัปเดต var และ accum tensor จะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง

ผลตอบแทน:

 • Output : เหมือนกับ "var"

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

SparseApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
SparseApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const SparseApplyAdagrad::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
out

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

UpdateSlots (bool x)
UseLocking (bool x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: SparseApplyAdagrad :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ SparseApplyAdagrad

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ออก

::tensorflow::Output out

งานสาธารณะ

SparseApplyAdagrad

 SparseApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

SparseApplyAdagrad

 SparseApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const SparseApplyAdagrad::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

อัพเดตสล็อต

Attrs UpdateSlots(
 bool x
)

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)