เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: กระจัดกระจาย

#include <training_ops.h>

อัปเดต '* var' ตามอัลกอริทึม RMSProp

สรุป

โปรดทราบว่าในการใช้อัลกอริทึมนี้อย่างหนาแน่น ms และ mom จะอัปเดตแม้ว่าการไล่ระดับจะเป็นศูนย์ แต่ในการใช้งานแบบกระจัดกระจาย ms และแม่จะไม่อัปเดตในการทำซ้ำในระหว่างที่การไล่ระดับเป็นศูนย์

mean_square = สลายตัว * mean_square + (1- การสลายตัว) * gradient ** 2 Delta = learning_rate * gradient / sqrt (mean_square + epsilon)

$$ms <- rho * ms_{t-1} + (1-rho) * grad * grad$$
$$mom <- momentum * mom_{t-1} + lr * grad / sqrt(ms + epsilon)$$
$$var <- var - mom$$

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • var: ควรมาจากตัวแปร ()
 • ms: ควรมาจากตัวแปร ()
 • แม่: ควรมาจากตัวแปร ()
 • lr: ปัจจัยการปรับขนาด ต้องเกลา.
 • rho: อัตราการสลายตัว ต้องเกลา.
 • epsilon: ระยะสัน ต้องเกลา.
 • ผู้สำเร็จการศึกษา: การไล่ระดับสี
 • ดัชนี: เวกเตอร์ของดัชนีในมิติแรกของ var, ms และ mom

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True อัพเดตเทนเซอร์ var, ms และ mom จะได้รับการป้องกันโดยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมนั้นไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจมีความขัดแย้งน้อยกว่า

ผลตอบแทน:

 • Output : เหมือนกับ "var"

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

SparseApplyRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
SparseApplyRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const SparseApplyRMSProp::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
out

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: SparseApplyRMSProp :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ SparseApplyRMSProp

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ออก

::tensorflow::Output out

หน้าที่สาธารณะ

กระจัดกระจาย

 SparseApplyRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

กระจัดกระจาย

 SparseApplyRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const SparseApplyRMSProp::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)