เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: เบาบางลดผลรวมเบาบาง

#include <sparse_ops.h>

คำนวณผลรวมขององค์ประกอบในมิติของ SparseTensor

สรุป

Op นี้ใช้ SparseTensor และเป็นคู่ที่กระจัดกระจายกับ tf.reduce_sum() ตรงกันข้ามกับ SparseReduceSum Op นี้ส่งคืน SparseTensor

ลด sp_input ตามขนาดที่กำหนดใน reduction_axes ยกเว้นในกรณีที่ keep_dims เป็นจริง อันดับของเมตริกซ์จะลดลง 1 สำหรับแต่ละรายการใน reduction_axes หาก keep_dims เป็นจริง มิติที่ลดลงจะถูกคงไว้โดยมีความยาว 1

หาก reduction_axes ไม่มีรายการ มิติข้อมูลทั้งหมดจะถูกลดขนาด และส่งคืนเทนเซอร์ที่มีองค์ประกอบเดียว นอกจากนี้ แกนอาจเป็นค่าลบ ซึ่งจะถูกตีความตามกฎการจัดทำดัชนีใน Python

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • input_indices: 2-D เมทริกซ์ N x R พร้อมดัชนีของค่าที่ไม่ว่างเปล่าใน SparseTensor อาจไม่อยู่ในลำดับตามรูปแบบบัญญัติ
 • input_values: 1-D N ค่าที่ไม่ว่างซึ่งสอดคล้องกับ input_indices
 • input_shape: 1-D รูปร่างของอินพุต SparseTensor
 • ลดแกน: 1-D ความยาว- เวกเตอร์ K ที่มีแกนลด

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • keep_dims: หากเป็นจริง ให้คงขนาดที่ลดลงโดยมีความยาว 1

ผลตอบแทน:

 • Output เอาท์พุต_ดัชนี
 • Output เอาท์พุต_ค่า
 • Output เอาท์พุต_รูปร่าง

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

SparseReduceSumSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes)
SparseReduceSumSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes, const SparseReduceSumSparse::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output_indices
output_shape
output_values

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

KeepDims (bool x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: SparseReduceSumSparse :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ SparseReduceSumSparse

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท_ดัชนี

::tensorflow::Output output_indices

เอาท์พุท_รูปร่าง

::tensorflow::Output output_shape

เอาท์พุท_ค่า

::tensorflow::Output output_values

งานสาธารณะ

เบาบางลดผลรวมเบาบาง

 SparseReduceSumSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes
)

เบาบางลดผลรวมเบาบาง

 SparseReduceSumSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes,
 const SparseReduceSumSparse::Attrs & attrs
)

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)