dòng chảy :: hoạt động :: SparseSegmentSqrtNGrad

#include <math_ops.h>

Tính toán độ dốc cho SparseSegmentSqrtN .

Tóm lược

Trả về "đầu ra" tensor có cùng hình dạng với grad, ngoại trừ chiều 0 có giá trị là output_dim0.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

  • Output : Bộ căng đầu ra.

Người xây dựng và Người phá hủy

SparseSegmentSqrtNGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input output_dim0)

Thuộc tính công cộng

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

SparseSegmentSqrtNGrad

 SparseSegmentSqrtNGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input grad,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids,
  ::tensorflow::Input output_dim0
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const