dòng chảy :: hoạt động :: SparseSegmentSqrtNWithNumSe mảnh

#include <math_ops.h>

Tính tổng dọc theo các đoạn thưa thớt của một tensor chia cho sqrt của N.

Tóm lược

N là kích thước của đoạn bị thu nhỏ.

Giống như SparseSegmentSqrtN , nhưng cho phép thiếu id trong segment_ids . Nếu một id bị sai, thì tensor output tại vị trí đó sẽ bằng không.

Đọc phần về phân đoạn để biết giải thích về các phân đoạn.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • chỉ số: Một tenxơ 1-D. Có cùng thứ hạng với giá segment_ids
  • segment_ids: Một tensor 1-D. Các giá trị nên được sắp xếp và có thể được lặp lại.
  • num_segment: Phải bằng số lượng ID phân đoạn riêng biệt.

Lợi nhuận:

  • Output : Có hình dạng giống như dữ liệu, ngoại trừ kích thước 0 có kích thước k , số lượng đoạn.

Người xây dựng và Người phá hủy

SparseSegmentSqrtNWithNumSegments (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

SparseSegmentSqrtNWithNumSe mảnh

 SparseSegmentSqrtNWithNumSegments(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids,
  ::tensorflow::Input num_segments
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const