dòng chảy :: hoạt động :: StringStrip

#include <string_ops.h>

Loại bỏ khoảng trắng đầu và cuối khỏi Tensor .

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • input: Một chuỗi Tensor có hình dạng bất kỳ.

Lợi nhuận:

  • Output : Một chuỗi Tensor có cùng hình dạng với đầu vào.

Ví dụ:

tf.strings.strip (["\ nTensorFlow", "Thư viện python"]). numpy () array ([b'TensorFlow ', b'The python library'], dtype = object)

Người xây dựng và Người phá hủy

StringStrip (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

StringStrip

 StringStrip(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const