เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: TFRecordReader

#include <io_ops.h>

เครื่องอ่านที่ส่งออกบันทึกจากไฟล์ TensorFlow Records

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

  • คอนเทนเนอร์: หากไม่ว่างเปล่า เครื่องอ่านนี้จะถูกวางไว้ในคอนเทนเนอร์ที่กำหนด มิฉะนั้น จะใช้คอนเทนเนอร์เริ่มต้น
  • shared_name: หากไม่ว่างเปล่า เครื่องอ่านนี้จะถูกตั้งชื่อในที่เก็บข้อมูลที่กำหนดด้วย shared_name นี้ มิฉะนั้น จะใช้ชื่อโหนดแทน

ผลตอบแทน:

  • Output : หมายเลขอ้างอิงสำหรับอ้างอิง Reader

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

TFRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
TFRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const TFRecordReader::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
reader_handle

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

CompressionType (StringPiece x)
Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: TFRecordReader :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ TFRecordReader

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

reader_handle

::tensorflow::Output reader_handle

งานสาธารณะ

TFRecordReader

 TFRecordReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

TFRecordReader

 TFRecordReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const TFRecordReader::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ประเภทการบีบอัด

Attrs CompressionType(
  StringPiece x
)

คอนเทนเนอร์

Attrs Container(
  StringPiece x
)

ชื่อที่ใช้ร่วมกัน

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)